มาตรฐาน จำนวน คิดเป็น (%)
 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 634 0.00
 มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว 11 0.00
 มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม ระดับ 5 ดาว 60 0.00
 มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม ระดับ 1-4 ดาว 92 0.00
 มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 5 ดาว 78 0.00
 มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 1 - 4 ดาว 94 0.00
 มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 238 0.00
 มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล 54 0.00
 มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว 307 0.00
 มาตรฐานเรือภัตตาคาร 4 0.00
 มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว 312 0.00
 มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้าทั่วไป) 67 0.00
 มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) 89 0.00
 มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 21 0.00
 มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว 24 0.00
 มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว 246 0.00
 มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว 24 0.00
 มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว 116 0.00
 มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า 10 0.00
 มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง 20 0.00
 มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา 8 0.00
 มาตรฐานกิจกรรมดูนก 3 0.00
 มาตรฐานกิจกรรมดำน้ำ 4 0.00
 มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า 3 0.00
 มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม 16 0.00
 มาตรฐานกิจกรรมเรือแคนนู-คายัค 13 0.00
 มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว 18 0.00
 มาตรฐานการจัดกิจกรรม ECO Lodge 13 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 5 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 10 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด 2 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 13 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 19 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 8 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ 3 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 26 0.00
 มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 1 0.00
 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก 6 0.00
 มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว 182 0.00
 มาตรฐานมัคคุเทศก์ 241 0.00
 มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน 10 0.00
 มาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน 5 0.00
 ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (WC OK) 130 0.00

(จำนวนทั้งหมด 0 รายการ)
มาตรฐาน จำนวนใบรับรอง จำนวนสถานประกอบการ
รวมทั้งหมด 0 0

ลำดับ เลขที่ใบรับรอง ชื่อสถานประกอบการ ชื่อเฉพาะ ชื่อผู้ดูแล ที่อยู่ เบอร์โทร จังหวัด ภาค Social Network ความพึงพอใจ วันที่เริ่มรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง สถานะการรับรอง